Обаждете се сега

Изпратете ни запитване

Обаждете се сега

Изпратете ни запитване

M
Научете повече за нас

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
www.eo-kids.com

 

В сила от: 28.02.2024 г.

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат използването на уебсайт www.eo-kids.com (за краткост по-нататък „Уебсайтът“), администриран по възложение на дружество “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ЕО-ДЕНТ” ООД, ЕИК 113515453, със седалище и адрес на управление: Община Перник, гр. Перник, п.к. 2300, ул. ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ № 2, представлявано от управителя Валентин Любенов Павлов (за краткост по-нататък „ЕО-ДЕНТ“).

(2) Уебсайтът предоставя на посетителите му информация относно предоставяните услуги на ЕО-ДЕНТ и възможност за записване на час за предоставяне на съответната услуга. Уебсайтът предоставя и допълнително възможност за абониране за получаване на бюлетини на ЕО-ДЕНТ.

(3) С използването на настоящия Уебсайт, потребителите се считат за запознати с общите условия и приемат и се задължават да ги спазват.

(4) Настоящите общи условия не водят до променя в условията на всяко друго писмено споразумение, което трети лица може да имат сключено със ЕО-ДЕНТ относно използването на други продукти или услуги.

 

  1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Чл. 2. (1) ЕО-ДЕНТ предоставя за лично ползване на потребителя уеб-достъп до всички публикувани и публично достъпни в Уебсайтa текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от ЕО-ДЕНТ и/или неговите партньори.

(2) Потребителят има право на достъп до функциите на Уебсайта при спазване на съответните условия за това.

(3) Потребителят сам осигурява необходимото му техническо оборудване и интернет свързаност за използването на Уебсайта.

(4) Потребителят може да осъществява достъп до всякакво съдържание, публикувано на Уебсайта, единствено за некомерсиално ползване, при използване на нормалната функционалност на сайта.

(5) Потребителят се задължава да не използва Уебсайта за незаконни цели.

 

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 3. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Уебсайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на ЕО-ДЕНТ и/или съответно указано трето лице. Тези обекти на интелектуална собственост не могат да бъдат използвани от посетителите на Уебсайта в нарушение на действащото законодателство.

(2) Правото на достъп на потребителя до материалите и ресурсите на Уебсайта не включва правото да се използва, записва, съхранява, променя, адаптира, разпространява публично, копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ЕО-ДЕНТ, негов партньор, клиент или друго трето лице.

 

  1. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 4 ЕО-ДЕНТ не носи отговорност за:

  1. каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Уебсайта, които са вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя, като хардуерен или софтуерен проблем, проблем с връзката с интернет и др.
  2. навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Уебсайта или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др.
  3. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Уебсайта. Цялата информация на Уебсайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ЕО-ДЕНТ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
  4. субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Уебсайта.
  5. информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в Уебсайта, както и ако е приложимо – уебсайтовете на трети лица, към които Уебсайта препраща. Подобна информация не следва да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на потребителя, свързани с неговото здраве, права и законни интереси следва да бъдат направени след надлежна консултация със специалист в съответната област;

Чл. 5. (1) Потребителят е длъжен да обезщети ЕО-ДЕНТ за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са в резултат от нарушение от страна на потребителя на настоящите общи условия и/или нерегламентирана употреба на Уебсайта.

(2) Извън посоченото в ал. 1, потребителят е длъжен да обезщети ЕО-ДЕНТ и всички засегнати трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, обект на интелектуална собственост, които потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от услугите в Уебсайта в нарушение на настоящите общи условия и приложимото българско законодателство.

 

  1. ПРОМЕНИ В УЕБСАЙТА И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 6. ЕО-ДЕНТ може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на Уебсайта по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

Чл. 7. (1) ЕО-ДЕНТ си запазва правото да променя или преразглежда настоящите общи условия по всяко време.

(2) Всички промени в общи условия ще бъдат отразени и публикувани в Уебсайта.

(3) Промените влизат в сила веднага след публикуването им.

(4) Отговорност на потребителя е да се запознае с разпоредбите на общите условия преди всяко използване на Уебсайта и продължавайки да го използва, потребителя се съгласява с извършените промени.

  1. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 8. Информация за обработването на лични данни от уебсайта е предоставена в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки, достъпни на Уебсайта.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Всяка кореспонденция между ЕО-ДЕНТ и потребителя се извършва единствено чрез писмени изявления и съобщения, под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 10. В случай, че някоя от клаузите по настоящите общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на останалите разпоредби от общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената обичайни практикики.

Чл. 11. За всички неуредени от настоящиите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.