Обаждете се сега

Изпратете ни запитване

Обаждете се сега

Изпратете ни запитване

M
Научете повече за нас

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на уебсайт www.eo-kids.com

Последно изменение: 28.02.2024 г.

1. Какво представляват личните данни?

Личните данни са информация, която пряко или косвено Ви идентифицира като физическо лице, като косвено означава тогава когато бъде комбинирана с друга информация като например Вашите имена, пощенски адрес, адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и др.под.

2. Как обработваме Вашите лични данни?

Ние от ЕО-ДЕНТ – администраторът на сайта www.eo-kids.com (за краткост по-нататък „Уебсайт“) не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни, отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочените в тази политика за поверителност цели.

Ще използваме личните данни само така, както е посочено в настоящата политика, освен ако не сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например за изпращане на маркетингови съобщения.

3. Кои Ваши лични данни обработваме ние?

Във връзка с използването на Уебсайта, Ние обработваме следните Ваши категории лични данни:

1) IP адрес;
2) Дата и час на заявката;
3) Разликата във часовата зона до средно време в Гринуич (GMT);
4) Съдържание на заявката (конкретна страница);
5) Код на статуса на достъп / HTTP статус;
6) Количеството прехвърлени данни във всеки отделен случай;
7) Уебсайт, от който идва заявката;
8) Браузър – вид;
9) Операционна система и нейният интерфейс;
10) Език и версия на софтуера на браузъра.

Уебсайтът осигурява възможност за записване за часове за съответна услуга предлагана от ЕО-ДЕНТ чрез внедрена за тази цел контактна форма. В тази връзка Ние обработваме следните Ваши лични данни:
1) имена,
2) телефон и/или имейл адрес за контакт и
3) конкретно запитване, което може да съдържа допълнителни данни, в зависимост от предоставената информация от самия потребител.

От нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни и за други цели, освен горепосочените – например при изпълнение на законово предвидени за нас задължения или за постигане на нормативно съответствие.

4. Използване на „Бисквитки“: Нашият Уебсайт използва „бисквитки“ и други технологии за подобряване на работата на потребителя и функционирането на Уебсайта, удобството за ползване и сигурността, както и за целите на проучвания, свързани с рекламна ефективност. Моля, вижте нашата Политика за бисквитките за повече подробности.

5. На кого споделяме личните Ви данни:

Ще разкриваме Вашите лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу – освен ако не сме получили от Вас допълнително съгласие за предаване на лични данни към други категории трети страни, дадено другаде, като например чрез декларация съгласие за специфична цел. ЕО-ДЕНТ ще предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.

(1) Администриране на контактната форма за запазване на часове:

Във връзка с предоставената възможност за запазване на часове за предоставяните от нас услуги, използваме функционалност, която е разработена от наш доставчик на услуги – ___________________. В тези случаи доставчик обработва предоставените данни в качеството си на Обработващ лични данни и въз основата на сключен договор с нас, при спазване на всички договорни и нормативни изисквания за защита на личните данни.

(2) Компетентни органи на власт:

Ще разкриваме Вашите лични данни на публични органи, когато това се изисква по закон. Така например, ЕО-ДЕНТ ще уважи молбите на съдилища, административни и други публични държавни или общински органи, които може да включват и подобни органи на държавна или общинска власт.

(3) Някои специалисти от регулирани сфери на дейност: – например нотариуси, одитори, адвокати, в случаи на необходимост от осъществяването и/или защита на законните ни права и интереси;

(4) специализирано дружество, което извършва администриране и техническа поддръжка на Уебсайта – за целите на извършване на самата техническа поддръжка и администриране на сайта. В тези случаи доставчикът разполага с достъп и обработва данни на посетителите на Уебсайта в качеството си на Обработващ лични данни и въз основата на сключен договор с нас, при спазване на всички договорни и нормативни изисквания за защита на личните данни.

6. Обработване на лични данни на деца:

ЕО-ДЕНТ не събира и не обработва лични данни на деца под 14-годишна възраст, освен със съгласието на родител или настойник съгласно приложимото местно законодателство. При използването на предоставената функционалност за запазване на часове за услуги, които да се предоставят на деца, за запазването на часа се изисква попълването на лични данни единствено от родител на детето. В случай че установим, че случайно са били обработени лични данни на дете, своевременно ще изтрием въпросните данни.

7. Обработване на специални категории лични данни („чувствителни“ данни):

ЕО-ДЕНТ не обработва т.нар. специални категории лични данни, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

8. Сигурност на данните Ви:

ЕО-ДЕНТ се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани със ЕО-ДЕНТ лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения. В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, ЕО-ДЕНТ ще следва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

9. Какви са Вашите законови права?

Като субект на данни Вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас. Това се отнася за всички дейности по обработване, които ЕО-ДЕНТ извършва, предприема с Вашите лични данни и които са изброени по-горе. ЕО-ДЕНТ уважава Вашите индивидуални права и ще отговоря винаги на Вашите въпроси и запитвания, касаещи начините, по които ние обработваме получените от Вас лични данни.

Списъкът, който следва, съдържа информация за Вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на данни:

1) При Ваше искане Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и с които Дружеството разполага за Вас в качеството му на администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

2) Вие имате право да изискате от ЕО-ДЕНТ да прехвърли тези данни директно на друг администратор без възпрепятстване от наша страна;

3) При промяна на дадени обстоятелства във Ваши лични данни, Вие имате право да изискате от нас тези данни да бъдат коригирани, както и правото да изискате изтриване на част или всички лични данни, които сте предоставили на Дружеството и които то обработва, при положение че спрямо ЕО-ДЕНТ не се прилага законово задължение за обработването, вкл. и съхранението на тези данни. Такова задължение се прилага винаги, когато за това има законово задължение за Дружеството, както и докато трае договорното Ви правоотношение с ЕО-ДЕНТ, както и определен срок след това;
4) На оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право, по всяко време, да го оттеглите.

5) Вие имате право на възражение срещу обработването на Ваши лични данни, когато считате, че същите не се обработват по законосъобразен начин, както и да поискате ограничаване на обработването от наша страна;

6) При спор с Дружеството Вие имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: 02/91-53-518), когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработване на Вашите лични данни.

N.B.! Правата по предходните точки можете да упражните чрез подаване на заявление до Дружеството в Община Перник, гр. Перник, п.к. 2300, ул. ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ № 2 или на следния имейл адрес: info@eo-dent.com

10. Промени в настоящата политика:

Запазваме си правото да променяме нашите практики за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката. Настоящата политика за защита на данните е актуална към датата, посочена като „Последно изменение“ по-горе в документа.

11. Данни за контакт:

“ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ЕО-ДЕНТ” ООД, ЕИК 113515453, със седалище и адрес на управление: Община Перник, гр. Перник, п.к. 2300, ул. ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ № 2, представлявано от управителя Валентин Любенов Павлов